Korona Maratonów Wyszehradu

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020

Regulamin Korony Maratonów Wyszehradu

§1

Organizatorem KORONY MARATONÓW WYSZEHRADU (w skrócie „KMW”), jest Stowarzyszenie Travel2Run z siedzibą w Gliwicach, będące pomysłodawcą i właścicielem praw do projektu oraz znaków towarowych powiązanych z klasyfikowaniem i certyfikowaniem uczestników.

§2

Zgodnie z geograficznym terytorium Państw Wyszehradu, niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w dowolnych oficjalnych biegach na dystansie minimum maratonu (42.195km) na terenie 4 państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

§3

Na potrzeby KMW dopuszczalny jest udział w biegu każdego typu (miejski, górski, trialowy itp.). Warunkiem koniecznym do uznania biegu jest możliwość weryfikacji osiągniętego wyniku w ogólnodostępnych źródłach (np. oficjalna strona biegu), jak również kryterium minimalnej liczby 10 osób, które ukończyły dany bieg.

§4

Na potrzeby KMW akceptowane są również biegi w ramach triatlonów, czy biegów wieloetapowych – z zastrzeżeniem, że muszą spełniać kryteria opisane w §2 i §3 niniejszego regulaminu.

§ 5

Dopuszczalne jest branie udziału w tej samej imprezie biegowej w różnych latach. Na potrzeby KMW każdy rok będzie traktowany jako osobny bieg.

§ 6

Aby zostać pozytywnie zweryfikowanym jako Zdobywca KMW, należy w ciągu 3 lat ukończyć 6 biegów zgodnie z wytycznymi opisanym w §2 i §3, z zastrzeżeniem, że w każdym z Państw należy ukończyć przynajmniej 1 bieg. Czas między pierwszym i ostatnim z ukończonych biegów nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

§ 7

W przypadku czasowego lub całkowitego zaprzestania organizacji ukończonego biegu, nie ma konieczności zastępowania go innym biegiem pod warunkiem, że dane historyczne są nadal dostępne do weryfikacji w ogólnodostępnych źródłach. W przypadku braku możliwości weryfikacji danych, konieczne będzie ukończenie innego biegu.

§ 8

Aby uzyskać tytuł Zdobywcy KWM po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie należy w celu weryfikacji:
– wypełnić wniosek znajdujący się na stronie www.travel2run.org
– przesyłać skan własnoręcznie podpisanego wniosku na adres mailowy: wojtek@travel2run.org
– uiścić opłatę w wysokości 100PLN za weryfikację wniosku na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Travel2Run
BGŻ BNP Paribas Polska S.A
62 1750 0012 0000 0000 3708 0438.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia z dopiskiem KMW.

§ 9

Opłata za weryfikację przesłanego wniosku jest bezzwrotna.

§ 10

Każdy z wnioskodawców po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie oraz pozytywnej weryfikacji wniosku otrzyma pakiet Zdobywcy KMW składający się z: medalu, dyplomu i pamiątkowej koszulki. Pakiet zostanie wysłany na adres wskazany we wniosku.

§ 11

W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca ma możliwość przesłania dodatkowych dokumentów uzupełniających w ciągu 2 tygodni od daty weryfikacji. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

§ 12

Weryfikacja wniosków odbywa się 2 razy w roku, tj. 30 czerwca i 31 grudnia. W przypadku dużej ilości nadesłanych wniosków, Organizator dopuszcza możliwość dodatkowej weryfikacji w innym terminie.

§13

Wnioski przesłane bez opłaty za weryfikację, o której mowa w §8 nie będą rozpatrywane.

§ 14

W przypadku pozytywnej weryfikacji wnioskodawca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych na liście Zdobywców KMW dostępnej na stronie www.travel2run.org.

§ 15

Adresem kontaktowym w sprawach Korony Maratonów Wyszehradu jest: wojtek@travel2run.org

§ 16

W przypadku reklamacji lub spraw niewymienionych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator KMW. Organizator KMW.

§ 17

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Lista Zdobywców KMW

lp. Imię i Nazwisko
1 Krzysztof Kostyra
2 Małgorzata Księżopolska
3 Jakub Abrahamowicz
4 Dariusz Matuć
5 Aleksandra Matuć

Facebook