Korona Półmaratonów Wyszehradu

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020

Regulamin Korony Półmaratonów Wyszehradu

§1

Organizatorem KORONY PÓŁMARATONÓW WYSZEHRADU (w skrócie „KPW”) jest Stowarzyszenie Travel2Run z siedzibą w Gliwicach, będące pomysłodawcą i właścicielem praw do projektu oraz znaków towarowych powiązanych z klasyfikowaniem i certyfikowaniem uczestników.

§2

Zgodnie z geograficznym terytorium Państw Wyszehradu, niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w dowolnych oficjalnych biegach na dystansie minimum półmaratonu (21.0975km) na terenie 4 państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

§3

Na potrzeby KPW dopuszczalny jest udział w biegu każdego typu (miejski, górski, trialowy itp.). Warunkiem koniecznym do uznania biegu jest możliwość weryfikacji osiągniętego wyniku w ogólnodostępnych źródłach (np. oficjalna strona biegu), jak również kryterium minimalnej liczby 10 osób, które ukończyły dany bieg.

§4

Na potrzeby KPW akceptowane są również biegi w ramach triatlonów, czy biegów wieloetapowych – z zastrzeżeniem, że muszą spełniać kryteria opisane w §2 i §3 niniejszego regulaminu.

§ 5

Dopuszczalne jest branie udziału w tej samej imprezie biegowej w różnych latach. Na potrzeby KPW każdy rok będzie traktowany jako osobny bieg.

§ 6

Aby zostać pozytywnie zweryfikowanym jako Zdobywca KPW, należy w ciągu 3 lat ukończyć 6 biegów zgodnie z wytycznymi opisanym w §2 i §3, z zastrzeżeniem, że w każdym z Państw należy ukończyć przynajmniej 1 bieg. Czas między pierwszym i ostatnim z ukończonych biegów nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

§ 7

W przypadku czasowego lub całkowitego zaprzestania organizacji ukończonego biegu, nie ma konieczności zastępowania go innym biegiem pod warunkiem, że dane historyczne są nadal dostępne do weryfikacji w ogólnodostępnych źródłach. W przypadku braku możliwości weryfikacji danych, konieczne będzie ukończenie innego biegu.

§ 8

Biegi, które zostały zweryfikowanie do uzyskania Korony Maratonów Wyszehradu (KMW) nie mogą być jednocześnie wykorzystane do weryfikacji na potrzeby KPW.

§ 9

Aby uzyskać tytuł Zdobywcy KPW po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie należy w celu weryfikacji:
– wypełnić wniosek znajdujący się na stronie www.travel2run.org
– przesyłać skan własnoręcznie podpisanego wniosku na adres mailowy: wojtek@travel2run.org
– uiścić opłatę w wysokości 100PLN za weryfikację wniosku na rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Travel2Run
BGŻ BNP Paribas Polska S.A
62 1750 0012 0000 0000 3708 0438.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia z dopiskiem KPW.

§ 10

Weryfikacja wniosków odbywa się w ciągu 30 dni od daty otrzymania.

§ 11

Opłata za weryfikację przesłanego wniosku jest bezzwrotna.

§ 12

Każdy z wnioskodawców po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym regulaminie oraz pozytywnej weryfikacji wniosku otrzyma pakiet Zdobywcy KPW składający się z: medalu, dyplomu i pamiątkowej koszulki. Pakiety wysyłane są na adres wskazany we wniosku raz w roku – do 31 grudnia. Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszej wysyłki pakietów Zdobywcy, w zależności od ilości nadesłanych wniosków.

§ 13

W przypadku pozytywnej weryfikacji wnioskodawca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych na liście Zdobywców KPW dostępnej na stronie www.travel2run.org.

§ 14

W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca ma możliwość przesłania dodatkowych dokumentów uzupełniających w ciągu 2 tygodni od daty weryfikacji. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

§15

Wnioski przesłane bez opłaty za weryfikację, o której mowa w §9 nie będą rozpatrywane.

§ 16

Adresem kontaktowym w sprawach Korony Półmaratonów Wyszehradu jest: wojtek@travel2run.org

§ 17

W przypadku reklamacji lub spraw niewymienionych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator KPW.

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Facebook